لغات مشابه
bessel method : علوم نظامى : پيدا کردن محل توقفگاه به روش بسل سيستم نقشه بردارى بسل

bessemer : عمران : يکى از روشهاى تهيه فولاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: