لغات مشابه
best : بهين , اصلح , بهينه , نيکوترين

best angle of climb airspeed : علوم هوايى : سرعتى در هواپيما که بيشترين افزايش ارتفاع در يک نقطه معين را سبب ميشود

best ball : ورزش : بازى يک نفر درمقابل 2 يا 3 نفر براى کسب بهترين امتياز

best economy mixture : علوم هوايى : نسبت متناسب سوخت و بنزين در موتورهاى پيستونى جهت حصول بيشترين برد پروازى

best efforts : بازرگانى : بهترين مساعى

best gold : علوم نظامى : تيرى که نزديک به نشان اصابت کرده تيرى که نزديک به مرکزهدف اصابت کرده باشد

best governed country : کشورى که بهترين طرز حکومت رادارد

best man : ساقدوش داماد , ساقدوش

best move : ورزش : بهترين حرکت شطرنج

best part : نخبه , ريعان

best power mixture : علوم هوايى : نسبت متناسب مخلوط سوخت و هوا براى حصول حداکثر قدرت

best rate of climb speed : علوم هوايى : سرعتى که با بيشترين ارتفاع در واحد زمان همراه است

best seller : پرفروش

bestead : سودمند واقع شدن

bested : داراى حالت ويژه

bestial : دامى ،حيوانى ،شبيه حيوان ،جانور خوى

bestialize : جانور خوى نمودن

bestiary : رساله يامقاله راجع بحيوانات

bestir : جنباندن ،بحرکت در اوردن ،تحريک کردن

bestir oneself : به حرکت دراوردن ،خودراجنباندن

bestow : عطا کردن , بذل کردن

bestowment : اعطاء،بخشش

bestowon : ارزى داشتن

bestrew : پوشاندن ،ريختن( روى)،پاشيدن ،افشاندن

bestride : باپاهاى گشادنشستن يا ايستادن ،نگهدارى ودفاع کردن از

bet : شرط بستن , شرط بندي

beta : بتا

beta brass : علوم هوايى : برنج نوع بتا

beta range : علوم هوايى : حدود تغيير گام ملخ در موتور توربوپراپ براى توليد نيروى براى صفر يا منفى

beta ray : علوم هوايى : اشعه بتا

beta rays : الکترونيک : اشعه بتا

beta rhythm : روانشناسى : موج بتا

beta site : کامپيوتر : محل بتا

beta test : کامپيوتر : ازمايش بتا

beta weight : روانشناسى : وزن بتا

beta cephei : نجوم : بتا - قيفاووس

beta cygni : نجوم : بتا - دجاجه

beta lyrae : نجوم : بتا - شلياق

beta tauri : نجوم : بتا - ثور

betake : بخشيدن ،عطاء کردن ،صرفنظر کردن ،توصيح کردن ،واگذاردن ،ربودن ،رفتن

betatron : الکترونيک : بتاترون

bete noire : موى دماغ ،ادم مزاحم وغير قابل تحمل

betel : برگ تنبول

betel nut : (گ.ش ).فوفل

betel palm : (گ.ش ).درخت فوفل

bethatari may : هرچه باداباد

bethel : (مشتق ازکلمه عبرى > بيت ايل < بمعنى خانه خدا )محل پرستش خدا،کليسا

bethink : انديشه کردن ،بخود امدن ،بياد اوردن

Bethlehem : بيت اللحم

bethrothal : قانون ـ فقه : نامزدى

bethrothed : قانون ـ فقه : نامزد

betide : روى دادن ،اتفاق افتادن

betimes : صبح زود

betoken : حاکى بودن از،دلالت کردن بر،دال بر امرى

betony : انواع بتونقيه ،بتونيکا از جنسstrachys

betook : متوسل شده ،دست زده ،مبادرت کرده

betray : افشاء کردن , لو دادن , گير انداختن , خيانت کردن

betrayal : خيانت , افشاء سر

betrayer : خائن

betrayment : خيانت ،تسليم به دشمن کردن ،غمازى

betroth : نامزدکردن ،مراسم نامزدى بعمل اوردن

betrothal : نامزدى

betrothed : نامزد شده

betrothment : نامزدى ،عقد

better : احري

better hand : پيشى ،تقدم

better off : اسوده تر،داراتر،غنى تر

better part : قسمت بيشتر

better than usual : بهترازهميشه ياهروقت

betterment : بهي

betterness : بهترى

bettery : علوم هوايى : باطرى

between : درمقام مقايسه , فيمابين , دربين , ميان

between dashboard : بین داشبورد

between our selves : حرف بين خودمان باشد

between the pipes : ورزش : تير دروازه

between the sheets : در رختخواب

between wind and water : در جاى خطرناک

between group variance : روانشناسى : پراکنش ميان گروهى

betweens : گاه وبيگاه

betweentimes : درمدت وقفه ،درفاصله دو زمان

betweenwhiles : )=between times(گاهگاهى ،گاه وبيگاه

betwixt : )=between(مابين ،درميان

betwixt edge : اريب کردن ،يخ اريب

betwixt square : گونيا

bevel gear drive : علوم مهندسى : جعبه دنده مخروطى

bevel gear generator : علوم مهندسى : ماشين رنده چرخ دنده مخروطى

bevel gear grinder : علوم مهندسى : دستگاه سنگ چرخ دندانه مخروطى

bevel gear hob : علوم مهندسى : دستگاه فرز غلطکى چرخ دندانه مخروطى

bevel gear planer : علوم مهندسى : دستگاه رنده چرخ دندانه مخروطى

bevel gearing : علوم مهندسى : گيربکس دنده مخروطى

bevel guage : معمارى : گونياى فارسى

bevel pinion : علوم مهندسى : چرخ دندانه پى نيون

bevel protractor : علوم مهندسى : نقاله

bevel sawing : علوم مهندسى : اره کارى اريب

bevel square : معمارى : گونيا

beveled : پخ دار

bevelled : علوم مهندسى : مايل

bevelled edge weld : علوم مهندسى : جوش درز پيشانى

bevelled steel straight edge : علوم مهندسى : فولاد کج بر

beverage : آشاميدني , نوشيدني , شربت , نوشابه

bevy : دسته ،گروه( دختران)

bewail : سوگوارى کردن( براى)،ندبه کردن ،زارى کردن( با overيا)for

bewailing : عزاداري

bewailment : سوگوارى ،تعزيت

beware : هلا , هان , برحذر باش , زنهار دادن , ملتفت بودن , برحذر بودن , الا

beware of him : از او حذرکنيد

bewary : متهم کردن ،بدگويى کردن از،راز کسى را از روى عداوت فاش کردن

bewilder : گيج کردن

bewildered : شگفت زده , گيج , سردرگم

bewilderment : گيجي , سردرگمي , درهم ريختگي

bewitch : افسونکردن

bewitched : جادو شده

bewitchery : نيرو يا عمل سحروافسون ،سحر،افسون

bewitching : فريبنده

bewitchment : فريفتگى ،سحر،افسون

beyond : آنطرف ماوراء , خارج , خارجاز , آنسوي

beyond bearing : تحمل ناپذير،غيرقابل تحمل

beyond d. : بيرون از حدوصف

beyond description : بيش ازحدوصف

beyond grasp : دورازدسترس ،درک نکردن ،بيرون ازحدادراک

beyond measure : بى اندازه ،بى نهايت

beyond the river : ان سوى رود

beyond(all) question : بى شک ،بدون شک ،بى ترديد،محققا

beyoned price : بى قيمت بسيار گران بها

beyoned the pale : از حد گذشته

bezant : (درعلائم نجابت خانوادگى )پولک گردى که معمولا از طلا است

bezantler : دومين بچه شاخ

bezel : پخ , نگين دان

bezier curve : کامپيوتر : منحنى بزيه

bezoar : پادزهر،زهرمهره

bezoar stone : زهرمهره

bhang : روانشناسى : بنگ

Bhutto : بوتو

bi conditional operation : عمل دوشرطي

bi margin format : علوم نظامى : نقشه دو حاشيه اى

biangular : دوگوشه ،دوگوش

biannual : سالي دوبار

bias cell : الکترونيک : پيل ولت شبکه

bias distortion : اعوجاج پيشقدرى

bias error : علوم هوايى : خطايى با علامت و بزرگى ثابت

biased : طرفدارانه , يکطرفه , متعصب , مغرض

biased estimate : روانشناسى : براورد سودار

biased fabric : علوم هوايى : پارچه جندلايه اى که بصورت اريب با تار و پود پارچه بريده شده است

biased sample : روانشناسى : نمونه سودار

biasing battery : علوم مهندسى : باطرى باياس

biassed : متعصب ،متمايل بيکسو،تحت نفوذدرامده

biasting : عمران : انفخار

biathlon : ورزش : اسکى صحرانوردى با اسلحه

biaxal : دو محوري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری