لغات مشابه
best : بهين , اصلح , بهينه , نيکوترين

best angle of climb airspeed : علوم هوايى : سرعتى در هواپيما که بيشترين افزايش ارتفاع در يک نقطه معين را سبب ميشود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی