لغات مشابه
biaxial deformation : عمران : خمشى که در يک قطعه مستقيم الخط ايجاد ميشود موقعى که تحت تاثير زوج نيرويى که صفحه ان با هيچيک از سطوح اصلى اينرسى منطبق نباشد

bibacious : ميگسار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: