لغات مشابه
biaxial deformation : عمران : خمشى که در يک قطعه مستقيم الخط ايجاد ميشود موقعى که تحت تاثير زوج نيرويى که صفحه ان با هيچيک از سطوح اصلى اينرسى منطبق نباشد

bibacious : ميگسار

bibandtucker : (ز.ع ).لباس ،ملبوس

bibary compound : جسم مرکب دوعنصره

bibb cock : شير اب سرکج

bibber : ادم معتاد به مشروب ،ميگسار

bibelot : جواهر يازينت کم ارزش

Bibi : بيبي

Bibi Hamide : بيبيحميده

Bibi Nahid : بيبيناهيد

Bibi Najme : بيبينجمه

Bibi Zahra : بيبيزهرا

Bibi Zakiye : بيبيزکيه

bibiliography : شرح تاريخچه کتابها،کتاب شناسى ،کتابهاى وابسته بيک مبحث

bible : انجيل , کتاب مقدس

biblical : کتابي

biblicism : پيروى تحت لفظى از کتاب مقدس

bibliograph : کتاب شناس ،عالم بشرح تاريخچه کتابها

bibliographer : کتاب شناس

bibliographic : مربوط به فهرست کتب

bibliographic retrieval service : کامپيوتر : سرويس بازيابى کتابشناسى

bibliography : کتاب شناسي , فهرست کتب

biblioklept : کتاب دزد،دزدکتاب

bibliolater : کتابدوست

bibliolatry : پرستش کتاب مقدس

bibliomancy : فال گيرى ازکتاب ،استخاره ازکتاب ،سرکتاب بازکردن

bibliomania : جنون کتاب دوستى

bibliopegy : هنر صحافى کتب

bibliophil : کتاب دوست

bibliophile : دوستدار کتاب ،کتاب جمع کن ،عاشق شکل وظاهر کتب

bibliophilism : عشق بکتاب

bibliopole : )=bibliopolist(کتاب فروش ،فرشنده کتب قديمى وکمياب

bibliopolism : فروش کتابهاى کهنه

bibliopoly : فروش کتابهاى کهنه ياعتيق

bibliotheca : فهرست کتب

bibliotic : مربوط به ترتيب کتب

bibliotics : بررسى دست نوشته براى تعيين اصالت ان

bibulous : جاذب ،ميگسار،باده دوست ،باده نوش

bicameral : داراى دو مجلس مقننه( مجلس شورا وسنا)

bicameralism : سيستم دو پارلمانى

bicapsular : داراى دوتخم دان

bicarbonate : جوش شيرين

bicarbonate of soda : جوش شيرين

bice : يکجور رنگ ابى ياسبز

bicentenary : جشن دويست ساله

bicentric : دو مرکزي

bicephalous : دوسره

biceps : (تش ).عضله دوسر،دوسر بازويى

biceps muscle : ماهيچه دوسر

bichloride : )=dichloride(کلرور جيوه

bichromat cell : الکترونيک : پيل بيکرومات

bichrome : دورنگ ،داراى دو رنگ

bicipital : داراى ماهيچه دوسر،مربوط به ماهيچه دوسر،(گ.ش ).تقسيم شونده بدو قسمت دريک انتها

bicker : پرخاش کردن , دعواومنازعه

bickern : سندان دوکره يادودماغه

bicolor : دورنگه , دورنگ

biconcave : مقعرالطرفين

biconvex : محدب الطرفين

bicorn : دوشاخ

bicornous : دوشاخ

bicornuate : داراى دوشاخ يا زوائد شاخ مانند

bicuspid : )=bicuspidate(دوپايه ،دو گوشه ،دودندانه ،دندان دو پايه

bicycle : دوچرخه , چرخ

bicycle kick : ورزش : پاى دوچرخه

bicycle pump : تلمبه دوچرخه

bicycle rider : دوچرخه سوار

bicycle riding : دوچرخه سواري

bicyclic compound : شيمى : ترکيب دو حلقه اى

bicycling : دوچرخه سواري

bicyclist : دوچرخه سوار

bicylindrical : داراى دو سطح استوانه اى با محورهاى موازى

bid : مزايده , توپ زدن , قيمت خريد , پيشنهاد مزايده

bid against : بازرگانى : پيشنهاد بهترى دادن

bid farewell : توديع کردن , وداع گفتن , بدرود گفتن

bid guarantee : عمران : ضمانتنامه شرکت در مناقصه

bid holder : بازرگانى : دارنده ضمانتنامه

biddability : مزايده شدني

biddable : فرمانبردار،مطيع ،(دربازى ورق )داراى دست قوى که قابل توپ زدن باشد،پيشنهادشدنى

bidden : فرمودن ،امرکردن ،خواندن ،پيشنهاد دادن

bidden guest : مهمان خوانده

biddy : کلفت ،متصدى نظافت خانه

biddy basketball : ورزش : بسکتبال کودکان

bide : در انتظار ماندن ،درجايى باقى ماندن ،بکارى ادامه دادن ،تحمل کردن ،بخود هموارکردن

bidenate : دو دندانه

bident : دوشاخه ،چنگک

bidental : دوسال يکبار رخ دهنده ،گياه دوساله

bidentate : دودندانه

bider : عمران : پيشنهاددهنده

biding : سکنى ،منزل

bidirectional printer : کامپيوتر : چاپگر دو طرفه

biela : نجوم : بيلا

bield : مسکن گزيدن

biennial : دوساله , درخت دوساله , دو سالانه

biennium : دوره دوساله

bier : مقبره

bifacial : دورو

bifactor method : روانشناسى : روش دو عاملى

biff : ضربت

bifocal : دوديد

bifoliate : دوبرگه

biform : دوشکلي

bifurcate : دوشاخهاي , دوشاخه کردن , بدوشاخه منشعب کردن

bifurcation : شکاف گاه

big : سترگ , بزرگ , درشت , گت , گنده , تناور , جثه دار , بيوک

Big Bear : دب اکبر

bigamous : دو مرده , دوزنه

Bigamy : داشتن دو همسر همزمان

bigbellied : شکمگنده

bigheaded : پرافاده

bighearted : گشاده دل

bigmouthed : دهن گشاد , گزافه گوي , صدا بلند

bigotry : سرسختي درعقيده

Bihar : بيهار

bijouterie : مجموعه جواهرات

bike riding : دوچرخه سواري

bikini : مايوي دوتکه

bilabial : دولبه

bilabiate : دولبهاي

bilable : قابل ضمانت

bilateral : دوجانبه , دوطرفه

Bilbao : کند وز نجير

bilbo : کند وز نجير

bile : زرداب , مراره , صفرا , صفر

bilge water : آب خن

biliary : زرد آبي , زردابي , صفراوي

bilineal : دوسويگي

bilinear : دوسويه

bilingual : دوزباني , ملمع , دوزبانه

bilingualism : متن دوزباني

bilinguality : متن دوزباني

bilious : زرداب ريز , صفراوي

bilirubin : (رنگدانه ی سرخ مایل به زرد c33h36h4o6 - موجود در زهره که در خون و پیشاب وجود دارد و زیادی آن موجب یرقان می گردد) بیلی روبین، سرخ زهره

biliteral : دوحرفي , دو هرفي

bill : فاکتور , لايحه , اسکناس , سياهه , صورت کردن , بارنامه , صورت حساب

Bill Clinton : بيل کلينتون

bill drawing : برات کشي

bill of divorce : طلاق نامه

bill of goods : فهرست تجارتي

bill of health : گواهي بهداشت

bill of indictment : کيفر خواست

bill of lading : ستمي کشتي

billet : ورقه جيره , يادداشت مختصر

billet doux : يادداشت عاشقانه

billing : صدور صورتحساب

billion : بيليون , ميليارد

billon : بورچاق

billowy : موج مانند

bills : لوايح

bills of exchange : بروات

billy : مخفف نام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری