لغات مشابه
biloicular : دوخان

bimanous : دو دست

bimanual : دودستي

bimester : دوماه , مدت دوماه

bimestrial : دوماهه

bimetal : دوفلزي

bimonthly : دوماه يکبار , دو ماه يکبار

bimotored : دوموتوره , دو موتوره

bin : تغار

binary : دوجزئي , دوگانه

bind : مکلف کردن , مقيد کردن , جلد کردن , صحافي کردن

binder : صحاف , شيرازه , جلدگر

bindery : صحاف خانه

binding : حتيالاجرا , ته دوزي , تجليد

binding time : هنگام انقياد

binge : شراب خواري

binocular : دو چشمي , دو چشمه , دوچشمه

binoculars : دوربين

binomial : دو نامي , دونامي , دوجامه اي

binucleate : دو هستهاي

bio diesel : بيوديزل

biochemist : بيوشيميست

biochemistry : زيست شيمي

biocid : کشنده حشرات , مانع حيات , قاطع حيات

bioecology : قرار ميدهد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود تست ذرات مغناطیسی
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود تحقیق درباره محمدتقي بهار


دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2

دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2

:: دانلود معنی درس به درس ریدینگ های read this2
:: دانلود حل تمرین های ;کتابread this 2
:: دانلود ترجمه کامل کتاب read this1 ( ترجمه کتاب READ THIS1 )
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود طرح توليد اسيدسولفوريك
:: دانلود پاورپوینت سربداران
:: دانلود پاورپوینت با موضوع سیگار و دخانیات
:: دانلود پاورپوینت معماري پايدار
:: دانلود پاورپوينت كار و فن آوري خودشناسي بخش 6
:: دانلود دانلود پاورپوینت مکانیزم ربات ها
:: دانلود تست ذرات مغناطیسی
:: دانلود دانلود پاورپوینت پمپ های سانتریفوژ
:: دانلود دانلود پاورپوینت ام اس MS
:: دانلود مقیاس تفکر تأملی (RTS)
:: دانلود تحقیق درباره محمدتقي بهار