لغات مشابه
black book : کتاب سياه

black box : جعبه سياه

black cap : کلاه سياه

black cock : زياک , خروس کولي

black hole : هلفدان , سياهچال

black market : بازار سياه

black mud : لجن

black mulberry : شاه توت

Black Sea : درياي سياه

black veil : پيچه

blackamoor : سياه زنگي

blackberry : شاه توت

blackboard : تخته سياه

blacken : سياه شدن , سياه کردن

blacklist : فهرست سياه

blackmail : باج سبيل , تهديد کردن

blackmailer : اخاذ

blackness : سواد , سياهي

blacksmith : آهنکر , آهنگر

blacksmithing : آهنگري

bladder : کميزدان , آبدان , بادکنک , پيشابدان , شاشدان

bladder stone : سنگ مثانه

bladdery : بادکنکي

blade : تيغه , تيغه شمشير , پره , تيغ

blade like : تيغه اي

bladed : تيغه دار

blain : کورک درآوردن , زخمآماسدار

Blair : بلر

Blaker : بليکر

blamable : شايان توبيخ

blame : نکوهش , سرزنش , تقصير بگردن گذاردن , نکوهش کردن , لوم , ذم کردن , ملامت , مقصر دانستن , مقصر شناختن , عتاب کردن , ملامت کردن , انتقادکردن

blameful : شايان توبيخ

blameworthy : نکوهيده , سزاوار سرزنش , قابل ملالت , ذميم

blanch : سفيدپوست کردن

blank : ننوشته , نانوشته , سفيد

blank tape : نوار نانوشته

blank verse : شعر سپيد , شعر منثور

blanket : پتو

blare : بافرياد گفتن

blarney : مداهنه

blast : بادخوردگي , نفخه

blast off : شروع بپرواز کردن

blasted : بادخورده , نفرت انگيز

blatant : فاهش , شلوغ کننده , فاحش

blatantly : علنا

blate : کم رو

blatherer : مهمل گو , چرندگو

blaze : شعله زدن , شعله ور شدن , افروختگي

blazer : ياابريشمي ورزشي

blazing : شعلهور , شعله ور

blazon : نشان خانوادگي

blazonry : نشان دار

bleach : بکار رود

bleak : درمعرض بادسرد

blear : گرفته وتاريک

bleat : بع بع کردن , بع بع , صداي بزغاله کردن , بعبع کردن

bleed : رگ زدن , خون گرفتن , خون افتادن , حجامت کردن , خون ريختن , خون آمدن

bleedder : فصاد

bleeder : فصاد

bleeding : خونريزي , فصد

bleeding nun : بخور مريم

blemishes : معايب

blend : ترکيب شدن , امتزاج , در آميختن , آميزش کردن , آموخته کردن , آميزش يافتن , آميختگي , آميزه

Blend : مخلوط کردن

Blend : مخلوط کردن

blended : عجين

blender : آميزنده

bless : مبارک خواندن , برکت دادن

blessed : مخلد , متبارک , نظر کرده

blessed soul : خدا بيامرز

blessedness : مبارکي

blessing : برکت , نعمت , يمن

blessing in disguise : توفيق اجباري

blight : بیماری گیاهی (در اثر خاک یا هوا یا انگل یا حشرات)، آفت، آسیب، بلا، تباهی، زنگ زدگی (گیاه)، کپک یا شپشک زدگی، آفت زده کردن، (گیاه) آسیب دیدن، هر چیز ویرانگر یا بد، مصیبت، نابود کننده، ناکامگر، مایوس کننده، تباه گر، باد زدگی یا زنگ زدگی، زنگار، پژمردن

blind : نابينا کردن , ضرير , روشندل , کور کردن , نابينا , خيره کردن , کور

blind alley : کوچه بي دررو

blind gut : اعور

blind hearted : کور دل , کور باطن

blind spot : نقطه ضعف , نقطه کور

blindly : عليالعميا , تعبداً , مانند کورها , کورکورانه

blindness : کوري , نابينائي

blink : نگاه مختصر , روشن و خاموش شدن , سوسو زدن

blinking : طرفه العين

blister : آبدانک دار کردن , طاول , طاول زدن , دانه زدن , آبله , تاول زده کردن , آبله گرفتن , آبله کردن , آبدانک

blistered : تاول زده

blistery : طاولي

blithe : نرم وملايم

blitz : مفاجات

blizzard : سوز برف , کولاک

bloater : ماهي دودي

bloating : نفخ

bloc : جعبه قرقره , مانع ورادع

block : سد کردن , بلوک , مسدود کردن

block aead : سر کنده

block diagram : نمودار کنده اي

block mark : نشان کنده

block structure : ساخت کنده اي

blockade : راه بندان , گرفتگي , سدراه کردن , سد راه

blockage : سده , گير , گرفتگي

blocked : ششدر

blockette : کنده کوچک

blockhead : بي کله

blocking : مسدودکننده

blond : سفيدرو

blonde : مو طلايي , بور

blondness : بوريا , بوري

blood : تني , خون آلودکردن , دم , خون

blood bank : بانک خون

blood brother : برادر خوانده

blood cancer : سرطان خون

blood cell : گويچهخون , ياخته خون

blood circulation : جريان خون

blood group : گروه خون

blood money : ديت , خونبها , ديه

blood poisoning : عفونت خون

blood presure : فشار خون

blood stone : حجرالدم

blood test : آزمايش خون

blood thirsty : تشنه بخون

blood transfusion : تزريق خون , انتقال خون

blood type : گروه خون

blood vessel : عروق خوني , عرق

blood vessels : عروق

bloodless : بدون خونريزي , بي خون

bloodletter : رگزن

bloodletting : رگزني

bloodred : برنگ خون

bloodshed : سفک دماء , خونريزي

bloodshot : خونگرفته

bloodthirsty : خون آشام , خونريز , خونخوار

bloody diarrhea : اسهال خوني

bloom : شکوفه کردن , شکفتن , گل دادني , شکوفه , شگفتن

bloomer : شخص بالغ

blooming : شکفتگي , شکوفه دهنده

bloomy : پرشکوفه , رشد کننده , پرگل

blooper : اشتباه احمقانه

blossom : غنچه کردن , گل دادن , شکوفه دادن , شکوفه

blot : لک کردن

blotter : خشک کن , مرکب خشک کن , آب خشک کن

blotting paper : مرکب خشک کن

Blow : دميدن، وزیدن

blow a trumpet : نفير کشيدن

blow by blow : يک ريز , يک گير

blow nose : بيني گرفتن

blow on the neck : پس گردني

blow to the head : توسري

blow up : منفجر کردن , ترکانيدن , پکيدن , بادکردن

blow with the fist : مشت

blower : دمنده , وزنده

blowfly : سگ مگس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری