لغات مشابه
bleach : بکار رود

bleak : درمعرض بادسرد

blear : گرفته وتاريک

bleat : بع بع کردن , بع بع , صداي بزغاله کردن , بعبع کردن

bleed : رگ زدن , خون گرفتن , خون افتادن , حجامت کردن , خون ريختن , خون آمدن

bleedder : فصاد

bleeder : فصاد

bleeding : خونريزي , فصد

bleeding nun : بخور مريم

blemishes : معايب

blend : ترکيب شدن , امتزاج , در آميختن , آميزش کردن , آموخته کردن , آميزش يافتن , آميختگي , آميزه

Blend : مخلوط کردن

Blend : مخلوط کردن

blended : عجين

blender : آميزنده

bless : مبارک خواندن , برکت دادن

blessed : مخلد , متبارک , نظر کرده

blessed soul : خدا بيامرز

blessedness : مبارکي

blessing : برکت , نعمت , يمن

blessing in disguise : توفيق اجباري

blight : بیماری گیاهی (در اثر خاک یا هوا یا انگل یا حشرات)، آفت، آسیب، بلا، تباهی، زنگ زدگی (گیاه)، کپک یا شپشک زدگی، آفت زده کردن، (گیاه) آسیب دیدن، هر چیز ویرانگر یا بد، مصیبت، نابود کننده، ناکامگر، مایوس کننده، تباه گر، باد زدگی یا زنگ زدگی، زنگار، پژمردن

blind : نابينا کردن , ضرير , روشندل , کور کردن , نابينا , خيره کردن , کور

blind alley : کوچه بي دررو

blind gut : اعور

blind hearted : کور دل , کور باطن

blind spot : نقطه ضعف , نقطه کور

blindly : عليالعميا , تعبداً , مانند کورها , کورکورانه

blindness : کوري , نابينائي

blink : نگاه مختصر , روشن و خاموش شدن , سوسو زدن

blinking : طرفه العين

blister : آبدانک دار کردن , طاول , طاول زدن , دانه زدن , آبله , تاول زده کردن , آبله گرفتن , آبله کردن , آبدانک

blistered : تاول زده

blistery : طاولي

blithe : نرم وملايم

blitz : مفاجات

blizzard : سوز برف , کولاک

bloater : ماهي دودي

bloating : نفخ

bloc : جعبه قرقره , مانع ورادع

block : سد کردن , بلوک , مسدود کردن

block aead : سر کنده

block diagram : نمودار کنده اي

block mark : نشان کنده

block structure : ساخت کنده اي

blockade : راه بندان , گرفتگي , سدراه کردن , سد راه

blockage : سده , گير , گرفتگي

blocked : ششدر

blockette : کنده کوچک

blockhead : بي کله

blocking : مسدودکننده

blond : سفيدرو

blonde : مو طلايي , بور

blondness : بوريا , بوري

blood : تني , خون آلودکردن , دم , خون

blood bank : بانک خون

blood brother : برادر خوانده

blood cancer : سرطان خون

blood cell : گويچهخون , ياخته خون

blood circulation : جريان خون

blood group : گروه خون

blood money : ديت , خونبها , ديه

blood poisoning : عفونت خون

blood presure : فشار خون

blood stone : حجرالدم

blood test : آزمايش خون

blood thirsty : تشنه بخون

blood transfusion : تزريق خون , انتقال خون

blood type : گروه خون

blood vessel : عروق خوني , عرق

blood vessels : عروق

bloodless : بدون خونريزي , بي خون

bloodletter : رگزن

bloodletting : رگزني

bloodred : برنگ خون

bloodshed : سفک دماء , خونريزي

bloodshot : خونگرفته

bloodthirsty : خون آشام , خونريز , خونخوار

bloody diarrhea : اسهال خوني

bloom : شکوفه کردن , شکفتن , گل دادني , شکوفه , شگفتن

bloomer : شخص بالغ

blooming : شکفتگي , شکوفه دهنده

bloomy : پرشکوفه , رشد کننده , پرگل

blooper : اشتباه احمقانه

blossom : غنچه کردن , گل دادن , شکوفه دادن , شکوفه

blot : لک کردن

blotter : خشک کن , مرکب خشک کن , آب خشک کن

blotting paper : مرکب خشک کن

Blow : دميدن، وزیدن

blow a trumpet : نفير کشيدن

blow by blow : يک ريز , يک گير

blow nose : بيني گرفتن

blow on the neck : پس گردني

blow to the head : توسري

blow up : منفجر کردن , ترکانيدن , پکيدن , بادکردن

blow with the fist : مشت

blower : دمنده , وزنده

blowfly : سگ مگس

blowing : وزان , وزش , بادزدگي , دمان

blown up : ترکيده

blows : ضربات

blowsy : زن چاق , سرخ گونه

blowtube : تفک

blowzy : سرخ گونه , زن چاق

blubber : هاي هاي , چربي آوردن , باصدا گريستن , هايهاي گريستن

blubbery : چاق وفربه

blue blood : نجيب زاده

blue color area : محله کارگرنشين

blue jeans : شلوار کاوبوي

blue moon : مدت طولاني

Blue Nile : نيل آبي

blue quartz : در کوهي کبود

blue eyed : ازرق چشم , زاغ چشم

blueprint : برنامه کار

bluestocking : زن فاضله

bluf : غورت انداختن

bluff : توپ , توپ زدن , لاف زدن , بلف , بلوف زدن

bluffing and intimidating : توپ و تشر

bluish : آبي فام

Blunder : اشتباه بزرگ ، اشتباه کردن

Blunder : اشتباه بزرگ ، اشتباه کردن

blunder : اشتباه لپي , اشتباه کار , خبط کردن

blunderer : اشتباه کننده

blunt : بي تعارف , کند کردن , بي پرده , بي نوک

bluntly : بالصراحه

bluntness : صراحت

blur : لک کردن , نامشخص بنظر آمدن , تيرگي

blurry : تيره وتار

blush : روژ

blushed : سرخ کردن

boa : مار اژدر , مار بوا , اژدر مار

boar : گراز

board : هيئت , تخته بندي کردن , تابلو , مقوا , لوحه , تخته

boarding : تخته بندي

boarding school : مدرسه شبانه روزي

boardinghouse : شبانه روزي

boards of directors : هيئت مديره , هيئت رئيسه

boards of trustees : هيئت امناء

boast : لاف زدن , باد کردن , بهرخ کشيدن , منم زدن , باليدن , لاف , افاده کردن

boasting : مني , منم , شاه اندازي , لافزني , بخود باليدن

boat : قايق راني کردن , زورق , قايق , قايقراني کردن

boatman : قايقران

bob : سرود ياتصنيف , وزنه قپان , يک شيلينگ

bobbery : سر وصدا

bobbin : ماسوره

bobble : مرتکب خطا شدن

bobtail : دم بريده , دمبرک

bobtailed : دم کل , ابتر

Boby McCoy : بابي مککوي

Bodekhshan : بادخشان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری