لغات مشابه
blizzard : سوز برف , کولاک

bloater : ماهي دودي

bloating : نفخ

bloc : جعبه قرقره , مانع ورادع

block : سد کردن , بلوک , مسدود کردن

block aead : سر کنده

block diagram : نمودار کنده اي

block mark : نشان کنده

block structure : ساخت کنده اي

blockade : راه بندان , گرفتگي , سدراه کردن , سد راه

blockage : سده , گير , گرفتگي

blocked : ششدر

blockette : کنده کوچک

blockhead : بي کله

blocking : مسدودکننده

blond : سفيدرو

blonde : مو طلايي , بور

blondness : بوريا , بوري

blood : تني , خون آلودکردن , دم , خون

blood bank : بانک خون

blood brother : برادر خوانده

blood cancer : سرطان خون

blood cell : گويچهخون , ياخته خون

blood circulation : جريان خون

blood group : گروه خون

blood money : ديت , خونبها , ديه

blood poisoning : عفونت خون

blood presure : فشار خون

blood stone : حجرالدم

blood test : آزمايش خون

blood thirsty : تشنه بخون

blood transfusion : تزريق خون , انتقال خون

blood type : گروه خون

blood vessel : عروق خوني , عرق

blood vessels : عروق

bloodless : بدون خونريزي , بي خون

bloodletter : رگزن

bloodletting : رگزني

bloodred : برنگ خون

bloodshed : سفک دماء , خونريزي

bloodshot : خونگرفته

bloodthirsty : خون آشام , خونريز , خونخوار

bloody diarrhea : اسهال خوني

bloom : شکوفه کردن , شکفتن , گل دادني , شکوفه , شگفتن

bloomer : شخص بالغ

blooming : شکفتگي , شکوفه دهنده

bloomy : پرشکوفه , رشد کننده , پرگل

blooper : اشتباه احمقانه

blossom : غنچه کردن , گل دادن , شکوفه دادن , شکوفه

blot : لک کردن

blotter : خشک کن , مرکب خشک کن , آب خشک کن

blotting paper : مرکب خشک کن

Blow : دميدن، وزیدن

blow a trumpet : نفير کشيدن

blow by blow : يک ريز , يک گير

blow nose : بيني گرفتن

blow on the neck : پس گردني

blow to the head : توسري

blow up : منفجر کردن , ترکانيدن , پکيدن , بادکردن

blow with the fist : مشت

blower : دمنده , وزنده

blowfly : سگ مگس

blowing : وزان , وزش , بادزدگي , دمان

blown up : ترکيده

blows : ضربات

blowsy : زن چاق , سرخ گونه

blowtube : تفک

blowzy : سرخ گونه , زن چاق

blubber : هاي هاي , چربي آوردن , باصدا گريستن , هايهاي گريستن

blubbery : چاق وفربه

blue blood : نجيب زاده

blue color area : محله کارگرنشين

blue jeans : شلوار کاوبوي

blue moon : مدت طولاني

Blue Nile : نيل آبي

blue quartz : در کوهي کبود

blue eyed : ازرق چشم , زاغ چشم

blueprint : برنامه کار

bluestocking : زن فاضله

bluf : غورت انداختن

bluff : توپ , توپ زدن , لاف زدن , بلف , بلوف زدن

bluffing and intimidating : توپ و تشر

bluish : آبي فام

Blunder : اشتباه بزرگ ، اشتباه کردن

Blunder : اشتباه بزرگ ، اشتباه کردن

blunder : اشتباه لپي , اشتباه کار , خبط کردن

blunderer : اشتباه کننده

blunt : بي تعارف , کند کردن , بي پرده , بي نوک

bluntly : بالصراحه

bluntness : صراحت

blur : لک کردن , نامشخص بنظر آمدن , تيرگي

blurry : تيره وتار

blush : روژ

blushed : سرخ کردن

boa : مار اژدر , مار بوا , اژدر مار

boar : گراز

board : هيئت , تخته بندي کردن , تابلو , مقوا , لوحه , تخته

boarding : تخته بندي

boarding school : مدرسه شبانه روزي

boardinghouse : شبانه روزي

boards of directors : هيئت مديره , هيئت رئيسه

boards of trustees : هيئت امناء

boast : لاف زدن , باد کردن , بهرخ کشيدن , منم زدن , باليدن , لاف , افاده کردن

boasting : مني , منم , شاه اندازي , لافزني , بخود باليدن

boat : قايق راني کردن , زورق , قايق , قايقراني کردن

boatman : قايقران

bob : سرود ياتصنيف , وزنه قپان , يک شيلينگ

bobbery : سر وصدا

bobbin : ماسوره

bobble : مرتکب خطا شدن

bobtail : دم بريده , دمبرک

bobtailed : دم کل , ابتر

Boby McCoy : بابي مککوي

Bodekhshan : بادخشان

bodies : اجسام

bodiless : بي جسم

bodily : تني , جسمي , جسماً

bodily symmetry : تناسب اندام

bodkin : نوعي جوالدوز

Bodohga : بوده گا

body : تنه , اندام , بدن , بدني , پيکر , جثه , کالبد , جسد , لاش , بدنه , هيکل

body corporate : شرکت سهامي

body organs : اعضاي بدن

body parts : اعضاي بدن

body snatcher : جسد دزد

bodyguard : مستحفظ شخص , گارد مخصوص

Boeing : بوئينگ

bog : لجن زار , درباتلاق فرورفتن , سياه آب

boggle : کارسرهمبندي کردن

Bogota : بوگوتا

bogus : کيري , ساختگي

Boiki Rafala : بويکي رافلا

boil : جوش آمدن , بجوش آمدن , غلغل سدن , جوشانيدن , جوشاندن , بجوش آوردن , جوشيدن

boild beet : لبو

boiled : جوشيده , جوشانده

boiled rice : کته

boiler : ديگ

boilermaker : کتري ساز

boiling : جوشان , جوش

boiling point : درجه جوش , نقطه جوش

boiling water : آب جوش

boisterous : بلند وناهنجار

bolaemia : پراشتهايي

bold : متهورانه , جسارت آميز , گستاخ , جسور

boldly : جسارتا , جسورانه

boldness : تجري , جرات , جسارت

bole : گل مختوم

Bolgheys : بلقيس

Bolivia : بوليوي

Bolshevik : بلشويک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری