لغات مشابه
bloc : جعبه قرقره , مانع ورادع

block : سد کردن , بلوک , مسدود کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: