لغات مشابه
brattle : چهارنعل

brave : دلاور , دلير , پردل , باشهامت , رشيد , راد , تهم , جوان مرد , جوانمرد , شجاع , شير افکن

bravely : شجاعانه , غازيانه , دليرانه , جوان مردانه

bravery : تهور , شهامت , شجاعت , رادمردي , دليري

bravo : بارکالله , براوو , مريزاد , هورا , آفرين

braw : جوش لباس

Brawl : کتک کاری

Brawl : کتک کاری

brawl : نزاع و جدال کردن , سروصدا کردن

brawler : عربده جو

brawling : عربده جويي

brawn : نيروي عضلاني

brawniness : عضلاني بودن

bray : عرعر , عرعر کردن

braying : عرعر

brazier : رويگر , برنج سازي , آتشدان

Brazil : برازيليا , برزيل

Brazilian : برزيلي

breach : ايجاد شکاف کردن , نقض , خلف , نقض عهد کردن

breach of promis : خلف وعده کردن

breach of promise : بدقولي , خلاف عهد , خلف وعده

bread : نان , لوش

bread and butter : نان وپنير

breadbasket : ناحيه حاصلخيز , سبد نان

breadth : وسعت نظر

breadwinner : کفيل خرج , نان آور

break : منکوب کردن , منکسر کردن , گسيختگي , انقصال , گسستگي , نقض کردن , گسيختن , درهم شکستن , گسلاندن , از کار انداختن

break a wind : باد ول کردن

break down : تقسيم بندي کردن , درهم شکننده , سقوط ناگهاني

break even : سربه سر

break off relations : قطع مناسبت کردن

break the fast : افطار کردن

break up : برهم خوردگي

breakable : شکننده , شکستني

breakage : شکستگي , شکست

breaker : کاسر

breakfast : صبحانه خوردن , صبحانه , افطار , ناشتائي

breaking a promise : پيمان شکني

breaking down : فرونشيني , فرونشاني

breaking promise : وعده خلافي

breaking tradition : سنتشکني

breakpoint : نقطه انفصال

breakthrough : عبور از مانع

breakup : بهم زدن

breast : ممه , سينه بسينه , باسينه دفاع کردن , پستان , نوک پستان , آغوش

breast plate : سينه بند اسب

breast pocket : جيب بغل

breast feeding woman : مرضع

breath : دم , نفس

breathe : نفس کشيدن , تنفس کردن , دم بر آوردن , هوا خوردن , استنشاق کردن

breathing : ذينفس , تنفس , متنفس

breathless : بي جان , بي نفس

breathlessness : بي جاني

breathy : درمعرض نسيم

breech : ته تفنگ , ته توپ

breechloading : ته پر

breeding : تخم کشي , توليد مثل

breeding horse : اسب تخمي

breeze : بادملايم , نسيم

breeziness : وزش نسيمي

breezy : شادي بخش , نسيمدار

Bren Jones : برن جونز

brevity : اختصار

brewage : آبجوساخته شده

brewer : آبجوساز

brewery : آبجوسازي

Breznev : برژنف

bribe : رشوه دادن , رشوه , حق و حساب

bribe taker : رشوه خوار

bribee : مرتشي

briber : راشي

bribery : پاره ستاني , رشوهگيري , رشوه خواري , رشوه , ارتشاء

bribing : مرتشي

brick : آجر , خشت , آجري

brick layer : خشت مال

brick laying : خشت مال

brick maker : آجر پز , آجرپز

brick pave : آجرفرش کردن

brick shaped : خشتي

brickbat : زخم زبان , پاره آجر

bricklayer : آجرچين , خشت زن

bricklaying : خشتمالي

brickmaking : آجر سازي

brickwall : ديوار آجري

brickwork : آجرکاري , سفت کاري , کوره پزخانه

brickyard : آجرپزخانه

bridal : متعلق بعروس

bridal chamber : حجله

bride : عروس

bridegroom : دامادي

bridesmaid : ساقدوش عروس

bridge : قرار ميگيرد , پل , جسر , خرک

bridge construction : پل سازي

bridge pile : پايه پل

bridges : رابرت بریجز (شاعر انگلیسی)

bridgework : پل سازي

bridle : دهنه کردن , عنان , افسار , پالهنگ , دسته جلو , دهنه زدن , عنان کردن

brief : کوتاهمدت , مختصر , مجمل , موجز

brief and to the point : مفيد آند مختصر , مختصر و مفيد

briefcase : کيف

briefless : بي مراجعه

briefly : مختصرا , مجملاً , بطور مجمل , بالاجمال , عليالاجمال

briefness : ايجاز , مختصري

brigade : تيپ

brigadier general : سرپاس , سرتيپ

brigandage : ياغي گري

bright : زرنگ , آفتابي , پرنور , شارق , نور بخش , فروزان , منور , درخشان , نوراني , دلباز

bright eyed : زاغ

bright sign : مهر منير

brighten : درخشان کردن , زرنگ کردن , درخشان شدن

brightness : سناء , درخشاني , فروغ , نوراني , فروزندگي , نورانيت , روشني

brightness signal : الکترونيک : پيام روشنايى

brightness temperature : شيمى : دماى درخشايى

brights disease : تراوش پيشاب سفيد،ترشح بول

brightwork : جلا کاري

brike layer : علوم مهندسى : بنا

brill : سپرماهى

brilliancy prize : ورزش : جايزه درخشندگى شطرنج

brilliant : فروزنده , مشعشع , برليان

brilliantly : بطور درخشان ،چنانکه برجسته باشد

brim : لبه ،کنار،حاشيه ،پرکردن

brim full : مالامال ،سرشار

brime : شوراب ،اب نمک ،نمک سود کردن

brimful : لبالب

brimmer : پياله لبالب ،جام پر

brimstone buterfly : پروانه گوگردى رنگ

brimstone match : کبريت گوگردى

brinded : خط خط،راه راه ،لک لک

brindle : پارچه راهراه

brindled : )=brindle(خط دار،راه راه ،خال دار

brine : شوراب

brine pan : حوض نمک گيرى

brinell : علوم مهندسى : برينل

brinell ball hardness test : علوم مهندسى : ازمايش فشار گلوله برينل

brinell hardness : علوم هوايى : سنجش سختى نسبى اجسام جامد يا صلب توسط اندازه گيرى ميزان فرورفتگى ناشى از فشردن گلوله ¹ 1ميليترى سخت روى سطح فلز مورد ازمايش

brinell hardness number : علوم مهندسى : ضريب سختى برينل

brinell hardness test : علوم مهندسى : طريقه اندازه گيرى سختى برينل

brinelling : علوم هوايى : دندانه ها و برجستگيهايى که در سطوح ياتاقانها معمولا براثر بار استاتيک زياد يا اعمال نيرو هنگام جاگذارى و برداشتن بوجود مى ايد

bring : به همراه آوردن

bring a charge against someone : قانون ـ فقه : به کسى تهمت زدن

bring a charge home to a person : قانون ـ فقه : اتهامى را گردن کسى انداختن

bring a suit against a person : قانون ـ فقه : اقامه دعوى عليه کسى کردن

bring about : سبب وقوع امرى شدن

bring an action against someone : قانون ـ فقه : عليه کسى اقامه دعوى کردن

bring back : پس آوردن

bring back memories : تجديد خاطره کردن

bring bad luck : بد آوردن

bring forth : ثمر اوردن ،بارور شدن

bring forward : معرفى کردن ،توليد کردن ،نظر کردن به ،ارائه دادن

bring fruit : بارورکردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1