لغات مشابه
brattle : چهارنعل

brave : دلاور , دلير , پردل , باشهامت , رشيد , راد , تهم , جوان مرد , جوانمرد , شجاع , شير افکن

bravely : شجاعانه , غازيانه , دليرانه , جوان مردانه

bravery : تهور , شهامت , شجاعت , رادمردي , دليري

bravo : بارکالله , براوو , مريزاد , هورا , آفرين

braw : جوش لباس

Brawl : کتک کاری

Brawl : کتک کاری

brawl : نزاع و جدال کردن , سروصدا کردن

brawler : عربده جو

brawling : عربده جويي

brawn : نيروي عضلاني

brawniness : عضلاني بودن

bray : عرعر , عرعر کردن

braying : عرعر

brazier : رويگر , برنج سازي , آتشدان

Brazil : برازيليا , برزيل

Brazilian : برزيلي

breach : ايجاد شکاف کردن , نقض , خلف , نقض عهد کردن

breach of promis : خلف وعده کردن

breach of promise : بدقولي , خلاف عهد , خلف وعده

bread : نان , لوش

bread and butter : نان وپنير

breadbasket : ناحيه حاصلخيز , سبد نان

breadth : وسعت نظر

breadwinner : کفيل خرج , نان آور

break : منکوب کردن , منکسر کردن , گسيختگي , انقصال , گسستگي , نقض کردن , گسيختن , درهم شکستن , گسلاندن , از کار انداختن

break a wind : باد ول کردن

break down : تقسيم بندي کردن , درهم شکننده , سقوط ناگهاني

break even : سربه سر

break off relations : قطع مناسبت کردن

break the fast : افطار کردن

break up : برهم خوردگي

breakable : شکننده , شکستني

breakage : شکستگي , شکست

breaker : کاسر

breakfast : صبحانه خوردن , صبحانه , افطار , ناشتائي

breaking a promise : پيمان شکني

breaking down : فرونشيني , فرونشاني

breaking promise : وعده خلافي

breaking tradition : سنتشکني

breakpoint : نقطه انفصال

breakthrough : عبور از مانع

breakup : بهم زدن

breast : ممه , سينه بسينه , باسينه دفاع کردن , پستان , نوک پستان , آغوش

breast plate : سينه بند اسب

breast pocket : جيب بغل

breast feeding woman : مرضع

breath : دم , نفس

breathe : نفس کشيدن , تنفس کردن , دم بر آوردن , هوا خوردن , استنشاق کردن

breathing : ذينفس , تنفس , متنفس

breathless : بي جان , بي نفس

breathlessness : بي جاني

breathy : درمعرض نسيم

breech : ته تفنگ , ته توپ

breechloading : ته پر

breeding : تخم کشي , توليد مثل

breeding horse : اسب تخمي

breeze : بادملايم , نسيم

breeziness : وزش نسيمي

breezy : شادي بخش , نسيمدار

Bren Jones : برن جونز

brevity : اختصار

brewage : آبجوساخته شده

brewer : آبجوساز

brewery : آبجوسازي

Breznev : برژنف

bribe : رشوه دادن , رشوه , حق و حساب

bribe taker : رشوه خوار

bribee : مرتشي

briber : راشي

bribery : پاره ستاني , رشوهگيري , رشوه خواري , رشوه , ارتشاء

bribing : مرتشي

brick : آجر , خشت , آجري

brick layer : خشت مال

brick laying : خشت مال

brick maker : آجر پز , آجرپز

brick pave : آجرفرش کردن

brick shaped : خشتي

brickbat : زخم زبان , پاره آجر

bricklayer : آجرچين , خشت زن

bricklaying : خشتمالي

brickmaking : آجر سازي

brickwall : ديوار آجري

brickwork : آجرکاري , سفت کاري , کوره پزخانه

brickyard : آجرپزخانه

bridal : متعلق بعروس

bridal chamber : حجله

bride : عروس

bridegroom : دامادي

bridesmaid : ساقدوش عروس

bridge : قرار ميگيرد , پل , جسر , خرک

bridge construction : پل سازي

bridge pile : پايه پل

bridges : رابرت بریجز (شاعر انگلیسی)

bridgework : پل سازي

bridle : دهنه کردن , عنان , افسار , پالهنگ , دسته جلو , دهنه زدن , عنان کردن

brief : کوتاهمدت , مختصر , مجمل , موجز

brief and to the point : مفيد آند مختصر , مختصر و مفيد

briefcase : کيف

briefless : بي مراجعه

briefly : مختصرا , مجملاً , بطور مجمل , بالاجمال , عليالاجمال

briefness : ايجاز , مختصري

brigade : تيپ

brigadier general : سرپاس , سرتيپ

brigandage : ياغي گري

bright : زرنگ , آفتابي , پرنور , شارق , نور بخش , فروزان , منور , درخشان , نوراني , دلباز

bright eyed : زاغ

bright sign : مهر منير

brighten : درخشان کردن , زرنگ کردن , درخشان شدن

brightness : سناء , درخشاني , فروغ , نوراني , فروزندگي , نورانيت , روشني

brightness signal : الکترونيک : پيام روشنايى

brightness temperature : شيمى : دماى درخشايى

brights disease : تراوش پيشاب سفيد،ترشح بول

brightwork : جلا کاري

brike layer : علوم مهندسى : بنا

brill : سپرماهى

brilliancy prize : ورزش : جايزه درخشندگى شطرنج

brilliant : فروزنده , مشعشع , برليان

brilliantly : بطور درخشان ،چنانکه برجسته باشد

brim : لبه ،کنار،حاشيه ،پرکردن

brim full : مالامال ،سرشار

brime : شوراب ،اب نمک ،نمک سود کردن

brimful : لبالب

brimmer : پياله لبالب ،جام پر

brimstone buterfly : پروانه گوگردى رنگ

brimstone match : کبريت گوگردى

brinded : خط خط،راه راه ،لک لک

brindle : پارچه راهراه

brindled : )=brindle(خط دار،راه راه ،خال دار

brine : شوراب

brine pan : حوض نمک گيرى

brinell : علوم مهندسى : برينل

brinell ball hardness test : علوم مهندسى : ازمايش فشار گلوله برينل

brinell hardness : علوم هوايى : سنجش سختى نسبى اجسام جامد يا صلب توسط اندازه گيرى ميزان فرورفتگى ناشى از فشردن گلوله ¹ 1ميليترى سخت روى سطح فلز مورد ازمايش

brinell hardness number : علوم مهندسى : ضريب سختى برينل

brinell hardness test : علوم مهندسى : طريقه اندازه گيرى سختى برينل

brinelling : علوم هوايى : دندانه ها و برجستگيهايى که در سطوح ياتاقانها معمولا براثر بار استاتيک زياد يا اعمال نيرو هنگام جاگذارى و برداشتن بوجود مى ايد

bring : به همراه آوردن

bring a charge against someone : قانون ـ فقه : به کسى تهمت زدن

bring a charge home to a person : قانون ـ فقه : اتهامى را گردن کسى انداختن

bring a suit against a person : قانون ـ فقه : اقامه دعوى عليه کسى کردن

bring about : سبب وقوع امرى شدن

bring an action against someone : قانون ـ فقه : عليه کسى اقامه دعوى کردن

bring back : پس آوردن

bring back memories : تجديد خاطره کردن

bring bad luck : بد آوردن

bring forth : ثمر اوردن ،بارور شدن

bring forward : معرفى کردن ،توليد کردن ،نظر کردن به ،ارائه دادن

bring fruit : بارورکردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
سیستم های مدیریت محتوا
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در شرکت فرودگاههای کشور
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
پاورپوینت افزون کنشی
پاورپوینت تاثیر ازدواج بر سلامت روان
تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی
جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا
پاورپوینت رفتار درمانی
پاورپوینت روان شناسی عمومی
پاورپوینت مبانی مدل سازی کاربردی
نقش بازی در تربیت کودکان
واژه کاوی مفهوم مدل
جزوه اصول و روشهای هم محوری یا Alignment تجهیزات دوار
Network+ Certification
جزوه تعمیرات بر اساس کار ماشین
جزوه آموزشی css
آموزش cisco-ccna