لغات مشابه
bride : عروس

bridegroom : دامادي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: