لغات مشابه
bridegroom : دامادي

bridesmaid : ساقدوش عروس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: