لغات مشابه
bridge : قرار ميگيرد , پل , جسر , خرک

bridge construction : پل سازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: