لغات مشابه
brightness signal : الکترونيک : پيام روشنايى

brightness temperature : شيمى : دماى درخشايى

brights disease : تراوش پيشاب سفيد،ترشح بول

brightwork : جلا کاري

brike layer : علوم مهندسى : بنا

brill : سپرماهى

brilliancy prize : ورزش : جايزه درخشندگى شطرنج

brilliant : فروزنده , مشعشع , برليان

brilliantly : بطور درخشان ،چنانکه برجسته باشد

brim : لبه ،کنار،حاشيه ،پرکردن

brim full : مالامال ،سرشار

brime : شوراب ،اب نمک ،نمک سود کردن

brimful : لبالب

brimmer : پياله لبالب ،جام پر

brimstone buterfly : پروانه گوگردى رنگ

brimstone match : کبريت گوگردى

brinded : خط خط،راه راه ،لک لک

brindle : پارچه راهراه

brindled : )=brindle(خط دار،راه راه ،خال دار

brine : شوراب

brine pan : حوض نمک گيرى

brinell : علوم مهندسى : برينل

brinell ball hardness test : علوم مهندسى : ازمايش فشار گلوله برينل

brinell hardness : علوم هوايى : سنجش سختى نسبى اجسام جامد يا صلب توسط اندازه گيرى ميزان فرورفتگى ناشى از فشردن گلوله ¹ 1ميليترى سخت روى سطح فلز مورد ازمايش

brinell hardness number : علوم مهندسى : ضريب سختى برينل

brinell hardness test : علوم مهندسى : طريقه اندازه گيرى سختى برينل

brinelling : علوم هوايى : دندانه ها و برجستگيهايى که در سطوح ياتاقانها معمولا براثر بار استاتيک زياد يا اعمال نيرو هنگام جاگذارى و برداشتن بوجود مى ايد

bring : به همراه آوردن

bring a charge against someone : قانون ـ فقه : به کسى تهمت زدن

bring a charge home to a person : قانون ـ فقه : اتهامى را گردن کسى انداختن

bring a suit against a person : قانون ـ فقه : اقامه دعوى عليه کسى کردن

bring about : سبب وقوع امرى شدن

bring an action against someone : قانون ـ فقه : عليه کسى اقامه دعوى کردن

bring back : پس آوردن

bring back memories : تجديد خاطره کردن

bring bad luck : بد آوردن

bring forth : ثمر اوردن ،بارور شدن

bring forward : معرفى کردن ،توليد کردن ،نظر کردن به ،ارائه دادن

bring fruit : بارورکردن

bring good luck : شگون داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: