لغات مشابه
brush breaker : عمران : بوته کنى

brush contact loss : الکترونيک : افت زغال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: