لغات مشابه
brush rocker : الکترونيک : فنر زغال

brush up : باقلم مو رنگ کردن ،معلومات خود را تجديدکردن ،تجديد خاطره کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: