لغات مشابه
brush shifting motor : علوم مهندسى : سروموتور

brushability : علوم مهندسى : قابليت رنگرزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: