لغات مشابه
brute force technique : کامپيوتر : استفاده ناشيانه از کامپيوتر

brutify : وحشى يا حيوان صفت کردن ،وحشى شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: