لغات مشابه
brutify : وحشى يا حيوان صفت کردن ،وحشى شدن

brutish : ددمنش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: