لغات مشابه
bryony : هزارچشان ،فاشرا

bsam : کامپيوتر : Basic Sequential Access Methodروش دستيابى ترتيبى اساسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: