لغات مشابه
bubonic plague : (طب )غده خيارکى ،طاعون

buccal : دهني

buccinal : شيپورى

buccinal muscle : ماهيچه شيپورى

bucephalus : نام اسب اسکندر( درزبان شوخى ) اسب ،گاوسر

buchner funnel : شيمى : قيف بوخنر

buck : شوکا , ديلار

buck passer : لاابالى ،شخصى که مسئوليت خود را بديگران محول ميکند

buck up : شجاع شدن ،پيشرفت کردن ،روحيه کسى را درک کردن ،تهييج کردن

buck wheat : گندم سياه

buckaroo : مربي اسب

buckboard : درشکه بدون کروک

buckeroo : مربي اسب

bucket : دلو , دول , سطل , ستل

bucket elevator : علوم مهندسى : دستگاه بالابرنده سطل

bucket seat : صندلى يکنفرى( در هواپيماواتومبيل)

bucket shop : جاى شرط بندى وقمار روى سهام و مانند ان

bucket sort : جور کردن دلوى

bucket charging : علوم مهندسى : بارگيرى با سطل

buckeye : (گ.ش ).گياهى شبيه شاه بلوط هندى

buckhorn : استخوان گوزن که براى ساختن دسته چاقو بکار ميبرند

buckhorn plantain : اطريلا،حشيشه البرص

buckhound : سگ شکارى ،تازى

bucking : الکترونيک : مقابله

bucking coil : الکترونيک : پيچک مقابله

bucking voltage : شيمى : ولتاژ مخالف

Buckingham : باکينگهام

Buckingham Palace : کاخ باکينگهام

buckish : خودساز،داراى خوى بز

buckle : باسگک بستن , شير قلاب , چپراست , سگک

buckler : سپر کوچک

buckling load : عمران : بار کمانش

buckling resistance : معمارى : مقاومت کمانش

buckling strength : علوم مهندسى : استحکام خمشى

buckling test : علوم مهندسى : ازمايش خمشى

bucko : متکبر،مغرور،خود فروش

buckra : مرد سفيد پوست ،ارباب ،خوب

buckram : کيسه کرباسي

bucksaw : اره بزرگ چوب برى

buckshot : چار پاره , چهارپاره , ساچمه درشت , ساچمه

buckskin : پوست اهو،پوست گوزن

buckthoren : خولان

buckthorn : خولان , سنجد تلخ

bucktooth : دندان گراز يا پيش امده

buckwheat : گندم سياه

bucolic : دهقانى ،اشعار روستايى

bud : جوانه زدن , جوانه , غنچه , شکوفه

Budapest : بوداپست

budapest defence : ورزش : دفاع بوداپست در پياده وزير شطرنج

Buddha : بودا

Buddhist : بودايي

buddhist architecture : معمارى : سبک معمارى بودائى

budding poet : جوجه شاعر

buddle : لاوک( مخصوص شستن سنگ معدن)

buddleia : (گ.ش ).افار،افرا،بودله ژاپنى

Buddy : بادي

buddy aid : علوم نظامى : دادن کمک اوليه به همرزم

buddy breathing : ورزش : شرکت 2 نفر در يک کپسول هوا در زير اب

buddy line : ورزش : طنابى که در حدود ¹ 1متر که 2 غواص را به هم وصل مى کند

Buddy Rashid : بادي رشيد

budge : تکان جزئى خوردن ،تکان دادن ،جم خوردن

budget : بودجه

budget bureau : بازرگانى : دفتر بودجه

budget ceiling : بازرگانى : سقف بودجه

budget classification : بازرگانى : طبقه بندى بودجه

budget comittee : بازرگانى : گروه بودجه

budget constaint : بازرگانى : محدوديت بودجه اى

budget constraint : بازرگانى : محدوديت بودجه

budget credit : علوم نظامى : اعتبار بودجه

budget data : بازرگانى : اطلاعات بودجه

budget deficit : بازرگانى : کسر بودجه ،کسرى بودجه

budget determinant : علوم مهندسى : تعيين بودجه

budget directive : علوم نظامى : دستورالعمل تهيه بودجه

budget estimates : بازرگانى : براوردهاى بودجه اى

budget execution : بازرگانى : اجراى بودجه

budget expenditures : بازرگانى : مخارج بودجه

budget forecasting model : کامپيوتر : مدل پيشگويى بودجه اى

budget line : بازرگانى : خط بودجه

budgetary : بودجي اي

budgetary accounts : قانون ـ فقه : حسابهاى تخمينى

budgetary appropriations : بازرگانى : تخصيص بودجه

budgetary control : کنترل بودجه اي

budgetary policy : بازرگانى : سياست بودجه اى

budgeteer : تهيه کننده بودجه

budgeting : بازرگانى : بودجه ريزى

budo : ورزش : روش مبارزه

Buenos Aires : بوئنوس آيرس

buff : چرم گاوميش , گاو وحشي , زرد نخودي

buff leather : چرم گاو ميش

buff stick : چوبيکه چرم( گاوميش ) بدان پيچيده است و براى پرداخت کردن بکار ميبرند

buff wheel : چرخ سنباده

buffalo : گاوميش , بوفالو

buffer area : ناحيه ميانگير

buffer capacity : شيمى : ظرفيت بافر

buffer condenser : الکترونيک : خازن ميانگير

buffer duo : ورزش : دو پياده مجاور در برابر دو پياده مجاور با يک عرض فاصله

buffer memory : حافظه ميانيگر

buffer pool : کامپيوتر : تعدادى ميانگير که در دسترس سيستم کنترل ورودى - خروجى هستند

buffer register : ثبات ميانگير

buffer solution : شيمى : محلول بافر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی oil flow , معنی oil from iran , معنی oil gear , معنی oil hardening steel , معنی oil industry , معنی oil is immiscible with water , معنی oil level , معنی oil level gage , معنی oil lubrication , معنی oil maker , معنی oil making , معنی oil manufacturer , معنی oil market , معنی Oil Minister , معنی oil mist , معنی oil of roses , معنی oil of vitriol , معنی oil p , معنی oil painting , معنی oil passage , معنی oil pipeline , معنی oil plug , معنی oil pressure switch , معنی oil price , معنی oil producing , معنی oil products , معنی oil reclamation equipment , معنی oil refinery , معنی oil residue , معنی oil revenues , معنی oil rich , معنی oil rich countries , معنی oil scraper , معنی oil shale , معنی oil sludge , معنی oil squirt , معنی oil sump , معنی oil switch , معنی oil tank , معنی oil tanker , معنی oil transformer , معنی oil well , معنی oil break fuse , معنی oil colour , معنی oil cup , معنی oil filled cable , معنی oil filled transformer , معنی oil hydraulic transmission , معنی oil pan , معنی oil paper , معنی oil press , معنی oil pressing , معنی oil retaining ring , معنی oil shot system , معنی oil splash lubrication , معنی oilcan , معنی oilcloth , معنی oiled , معنی oiled muslin , معنی oiled paper , معنی oiler , معنی oilily , معنی oiliness , معنی oilite bushing , معنی oilking , معنی oilman , معنی oilness bearing , معنی oilnut , معنی oilpaper , معنی oilseed , معنی oilseller , معنی oilskin , معنی oilskins , معنی oily , معنی ointment , معنی oive such as you have , معنی Ojalan , معنی ok , معنی okapi , معنی okay , معنی okonite , معنی okra , معنی okra soup , معنی okro , معنی old , معنی old age , معنی old age insurance , معنی old country , معنی old days ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز