لغات مشابه
built up crossing : علوم مهندسى : قطعه ريل متقاطع

built up edge : علوم مهندسى : لبه مخصوص نصب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: