لغات مشابه
built up edge : علوم مهندسى : لبه مخصوص نصب

built up section : عمران : مقاطع مرکب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: