لغات مشابه
built up section : عمران : مقاطع مرکب

buirdly : (اسکاتلند )قوى بنيه ،ورزشکار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: