لغات مشابه
bulap : کرباس ،پارچه کيسه ايى

bulb : سوخ , لامپ برق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: