لغات مشابه
bulginess : برامدگى شکم ،تحدب

bulging test : علوم مهندسى : ازمايش برامدگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: