لغات مشابه
bulk concrete : علوم مهندسى : بتن تنيده

bulk deformation : عمران : تغيير شکل حجمى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: