لغات مشابه
bulk head : عمران : ديواريکه براى جلوگيرى از فشار اب يا خاک ساخته ميشود

bulk liquid storage space : علوم نظامى : حجم کلى مخزن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: