لغات مشابه
bull nose : علوم نظامى : چشمى سينه ناو

bull session : جلسه محاوره ومرور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: