لغات مشابه
bull session : جلسه محاوره ومرور

bull the market : بازرگانى : بازار را گرم کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: