لغات مشابه
bull calf : گوساله نر

bull headed : کله شق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی