لغات مشابه
bumpkin : روستايى نادان يا کودن ،ادم بى دست وپا

bumptious : خودبين ،از خود راضى ،جسور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: