لغات مشابه
bunkhouse : ساختمان خوابگاه

bunlge : سرهم بندى کردن ،سنبل کردن ،ناشيگرى ،خطاکردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: