لغات مشابه
bunter : ورزش : توپزن ماهر در ضربه بدون تاب دادن چوب بيس بال

bunting : شنل بچگانه

buntline : طنابى که بپاى بادبان بسته ميشود

buntline hitch : علوم دريايى : گره حلقه

buoy : روآبي , کويچه , شناور ساختن

buoy pendant : علوم دريايى : زنجير مهار بويه

buoy shackle : علوم دريايى : بخوى بويه

buoyancy : شادابي روح , رانش

buoyant : شناور

buoyant force : شيمى : نيروى شناورسازى

buprestidan : سوسک طلايى

buprestis : سوسک طلايى ،طلايى

bur : )=burr(خار،تيغ

bur reed : جل وزغ ابى

burble point : علوم هوايى : زاويه حمله اى که در ان شکست جريان هوا روى بال شروع ميشود

burden : سربار , سنگين بار کردن

Burden : مسئولیت سنگین

Burden : مسئولیت سنگین

burden balance : علوم مهندسى : تعادل بار

burden of taxation : بازرگانى : بار مالياتى

burdended : ورزش : فاصله گرفتن از قايق جلويى براى عبور

burdening : علوم مهندسى : بارگيرى

burdensome : غم انگيز

burdock root : ريشه بابا ادم ،اراقيطون

Bureau : شورا , سرويس , اداره , گنجه جالباسي , ديوان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 424 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 424 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9a4f696ea34a54a34da7b22156e3f41db3ec7974', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xyVREPagDkyd9ZYTuOmHDqcizIhbsqVwH4QsR5EF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:4:"bunt";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:18:"دربيس بال ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:23:"http://zooya.ir/?w=bunt";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869599;s:1:"c";i:1537869599;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9a4f696ea34a54a34da7b22156e3f41db3ec7974', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xyVREPagDkyd9ZYTuOmHDqcizIhbsqVwH4QsR5EF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:4:"bunt";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:18:"دربيس بال ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:23:"http://zooya.ir/?w=bunt";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869599;s:1:"c";i:1537869599;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9a4f696ea34a54a34da7b22156e3f41db3ec7974', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xyVREPagDkyd9ZYTuOmHDqcizIhbsqVwH4QsR5EF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:4:"bunt";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:18:"دربيس بال ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:23:"http://zooya.ir/?w=bunt";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869599;s:1:"c";i:1537869599;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('9a4f696ea34a54a34da7b22156e3f41db3ec7974', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"xyVREPagDkyd9ZYTuOmHDqcizIhbsqVwH4QsR5EF";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:4:"bunt";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:18:"دربيس بال ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:23:"http://zooya.ir/?w=bunt";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869599;s:1:"c";i:1537869599;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58