لغات مشابه
buntline : طنابى که بپاى بادبان بسته ميشود

buntline hitch : علوم دريايى : گره حلقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: