لغات مشابه
buntline hitch : علوم دريايى : گره حلقه

buoy : روآبي , کويچه , شناور ساختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: