لغات مشابه
buoyant : شناور

buoyant force : شيمى : نيروى شناورسازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: