لغات مشابه
burdended : ورزش : فاصله گرفتن از قايق جلويى براى عبور

burdening : علوم مهندسى : بارگيرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: