لغات مشابه
cable : تلگراف , طناب سيمي

cable box : الکترونيک : اتاقک کابل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: