لغات مشابه
cable clip : الکترونيک : پل کابل

cable connector : کامپيوتر : دو شاخه کابل

cable control system : علوم هوايى : سيستم کنترل کابلى

cable core : الکترونيک : سيم کابل

cable distribution head : علوم مهندسى : مقسم سر کابل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: