لغات مشابه
cable guard : علوم هوايى : نگهدارنده کابل

cable head : الکترونيک : سر کابل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: