لغات مشابه
cable laid rope : طنابيکه ازسه رشته سه لايى بافته شده باشد

cable locker : علوم دريايى : چاه زنجير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: