لغات مشابه
caboodle : اسباب سفر،مجموعه ،قسمت( با)whole

caboose : اشپزخانه کشتى ،اطاق کارگران قطار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: