لغات مشابه
cachalot : اب منى ،نطفه

cache : نهانگاه ،ذخيره گاه ،چيز نهان شده ،مخزن ،پنهان کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: