لغات مشابه
cacogenesis : فساد نژادى دراثر حفظ وابقاء صفات بد

cacogenics : رشته اى از علم درباره فساد و خرابى نژاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: