لغات مشابه
cacophonous : ناخوش آواز

cacophony : صداى ناهنجار و خشن ،بدصدايى ،بداهنگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: