لغات مشابه
caducous : زود افت , تند گذر

cae : کامپيوتر : Computer Aided Engineeringمهندسى توسط کامپيوتر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: