لغات مشابه
caftan : خفتان( نوعى لباس مردانه)

cage : درزندان افکندن , درقفس نهادن , قفس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: