لغات مشابه
calciferous : داراى کالسيت يا کربنات اهک

calcification : آهکي شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: