لغات مشابه
calcification : آهکي شدن

calcify : آهکي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: