لغات مشابه
calcify : آهکي کردن

calcimeter : آهک سنج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: